เบบี้เบิร์ด
รูปภาพของหนู
กิจกรรม
สะอาด ปลอดภัย
ระเบียบการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
WYSIWYG Web Builder
Lightning Talk กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง  2557 ตอนการเลือกพี่เลี้ยงเด็ก และ สถานรับเลี้ยงเด็ก ออกอากาศวันเสาร์ที่ 5 กรกฏาคม 2557 ทาง ช่อง 3 family ทุกคืน
ขอบคุณ ผู้ปกครองที่มอบความไว้วางใจในการดูแลน้องจิงเกิ้น
เบบี้เบิร์ด เนอสเซอรี่

   
เบบี้เบิร์ด เนอสเซอรี เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กที่จัดตั้งและออกแบบได้รับใบอนุญาตจัดตั้งถูกต้อง โดย คุณณปภัช ธีรธราพัชร์ วัตถุประสงค์เพื่อรับเลี้ยง ดูแล เด็กตั้งแต่แรกเกิด 3 เดือน ถึง 6 ปี ด้วยกิจกรรมเสริมพัฒนาการตามวัยอย่างเหมาะสม ภายใต้บรรยากาศแวดล้อมต้นไม้ เล่นทรายเล่นน้ำสนามหญ้า ในพื้นที่ถนนส่วนบุคคล ปลอดจากมลภาวะจากควันพิษ บริเวณพื้นที่ 100 ตร. เป็นอาคารชั้นเดียว เพื่อความปลอดภัยพื้นและผนังบุฟองน้ำกันกระแทกและทำความสะอาดของใช้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง เพื่อลดการเจ็บป่วย โดยแบ่งเด็กตามวัย ในจำนวนจำกัด บุคลากรทุกท่านจบหลักสูตปริญญาตรี โดยทีมงานด้านการดูแลผ่านการฝึกอบรม ผู้ประกอบวิชาชีพครู สาขาวิชาปฐมวัย และปริญญาโท บริหารการศึกษา และมีประสบการณ์ การอบรมพิเศษด้านการพยาบาลดูแลเด็ก ทำให้ผู้ปกครองอุ่นใจกับการดูแลที่พิเศษและละเอียดอ่อน มีกล้องวงจรปิด เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาเยี่ยมบุตรหลานได้ตลอดเวลาระหว่างวัน ทั้งยังมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อความสนุกสนาน การเรียนการสอนแนวบูรณาการณ์   แล้วเมื่อไหร่ที่ลูกต้องเข้า เนอร์เซอรี่  คลิก คำถามพบบ่อย
กดไลค์ ติดตามกิจกรรมเด็กๆเบบี้เบิร์ด ได้ทุกวันที่ facebook
LINE ID : AIAAGNET
เบบี้เบิร์ดเนอสเซอรี่
1. มีการรับประกันคุณภาพ   โดยได้รับรางวัลมาตรฐานยกย่อง
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
ปี 2558

     โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. เปิดสอนหลักสูตร English Programs การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ทุกวัน โดยครูต่างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กๆ ก่อนก้าวไปสู่ AEC

3. วิสัยทัศน์  เสริมสร้างพัฒนาการ ผสานความสดใส ห่วงใยสุขภาพ ฉลาดคิดอย่างมีสมาธิ
EQ ความฉลาดทางอารมณ์ ( EMOTIONAL QUOTIENT )
คือ ความสามารถในการพัฒนาอารมณ์ รู้เท่าทันอารมณ์ตนเองและเข้าใจผู้อื่น รู้จักกฏเกณฑ์ระเบียบวินัย มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม สถานการณ์รอบข้างได้ดี การพัฒนา และส่งเสริม EQ การเลี้ยงลูกด้วยความรัก ความอบอุ่น รู้จักลูกเป็นเด็กแบบไหน ฝึกให้เป็นเด็กดี ใจเย็น รู้จักการรอคอย
CQ ความคิดสร้างสรรค์ ( CREATIVITY QUOTIENT )
คือ การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ หรือแนวคิดใหม่ๆ ในรูปแบบต่างๆ การพัฒนา ส่งเสริม CQ ให้ลูกได้ใช้สมองซีกขวาบ่อยๆ การเล่านิทานพร้อมทำท่าทางประกอบ การจัดสิ่งแวดล้อมของเล่นให้หลากหลาย เพื่อส่งเสริมจินตนาการ ให้เด็กได้เรียนศิลปะแบบง่ายๆ โดยให้อิสระทางความคิด
MQ จริยธรรม ศีลธรรม( MORAL QUOTIENT )
คือ คุณงาม ความดี การมีความซื่อสัตย์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักถูกผิด สิ่งไหนควร สิ่งไหนไม่ควร การส่งเสริมและพัฒนา MQ ด้วยการไม่ใช้ความรุนแรง โอบกอดเลี้ยงดูด้วยความรัก สอนให้รู้จักแบ่งปัน ตัวอย่าง สิ่งของหรือของเล่นที่ไม่ใช้แล้ว ก็ชวนลูกนำไปบริจาคให้ผู้ขาดโอกาส ให้ลูกเรียนรู้จักการให้มีคุณค่าทางจิตใจ
PQ การเล่น (PLAY QUOTIENT)
การได้รับโอกาสในการเล่นอย่างเต็มที่ ในวัยเด็กเป็นวันที่ต้องการเล่นและมีความสุขกับการเล่น การส่งเสริมและพัฒนา PQ พ่อแม่เป็นของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย เล่นกับลูกบ่อยๆ จัดสิ่งแวดล้อมในการเล่นให้ปลอดภัยสำหรับเด็ก และเป็นอิสระ มีของเล่นหลากหลาย ตามวัย ของเล่นเสริมพัฒนาการ การเล่นทราย เล่นน้ำ เป็นการเล่นแบบได้สัมผัสธรรมชาติที่วิเศษสำหรับเด็ก
AQ ความฉลาดในการแก้ปัญหา (ADVERSITY QUOTIENTS)
คือความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค และไม่ยอมแพ้ความยากลำบากด้วยตัวเอง การส่งเสริมและพัฒนา AQ การที่เด็กได้ช่วยเหลือตัวเองในเรื่องง่ายๆ เช่นใส่เสื้อผ้าเอง ทานอาหารด้วยตัวเอง ผู้ใหญ่ควรชื่นชมเพื่อสร้างกำลังใจ และเด็กเองก็ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ
เบบี้เบิร์ด เลี้ยงลูก ให้ฉลาดได้ด้วย พัฒนาการ 6Q
IQ ความฉลาดทางสติปัญญา
(INTELLLIGENCE QUOTIENT )

คือ การมีสติปัญญาเฉลียว ฉลาด มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การคำนวณ การใช้เหตุผล การเชื่อมโยง ปัจจัยที่มีผลต่อ IQ ส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้คือ พันธุ์กรรม และส่วนที่สามารถควบคุมได้ คือภาวะโภชนาการ สภาพแวดล้อมที่ดีและ การพัฒนา และส่งเสริม IQ การเลี้ยงดู ด้านโภชนาการสำหรับเด็ก อาหาร 5 หมู่ การได้รับอาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็ก เสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆในการเรียนรู้ จากการเล่น ออกกำลังกาย ทำกิจกรรมกลุ่ม