WYSIWYG Web Builder
ผู้บริหาร  น.ส. ณปภัช  ธีรธราพัชร์  (ครูต่าย)
การศึกษา ปริญญาตรี การจัดการ ศิลปศาสตร์บัณฑิต

อบรม
โดยสุภิกา บริบาร ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พฤษภาคม 
          2552
           1. หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการบริบาร 420 ชม.
           2. หลักสูตรการจัดกิจกรรมเด็กปฐมวัย  โดยสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
           3. สัมนาเชิงวิชาการ นิทานแสนสนุก  เมื่อปี 2552
           4. หลักสูตรเสริมประสบการณ์ บทบาทหน้าที่การการเป็นพี่เลี้ยง  ปี 2553
           5. หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และดูแลอย่างไรห่างไกลโรค ปี 2554
           6. หลักสูตรการส่งเสริมกิจกรรม การผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยเน้นศิลปะ  
               ปี 2554

   
       7. หลักสูตรการเลี้ยงดูโดยเด็กเป็นศูนย์กลางผ่านการวิเคราะห์เป็นรายบุคคล
               ปี 2555    โดยกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการความมั่นคงมนุษย์
               ประจำปี 2556

      
    8. หลักสูตรการจัดประสบการณ์ และการเรียนรู้เด็กปฐมวัย

ผลงาน

  ที่ปรึกษา และวางระบบสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน  พร้อมอบรมบุคลากรพี่เลี้ยง

        1. สถานรับเลี้ยงเด็ก ตั้งไข่ เนอสเซอรี่
        2. สถานรับเลี้ยงเด็ก อตอม เนอสเซอรี่
        3. สถานรับเลี้ยงเด็ก ลิตเติ้ลสตาร์ เนอสเซอรี่
        4. สถานรับเลี้ยงเด็ก คิดแลนด์ เนอสเซอรี่
เบบี้เบิร์ด
รูปภาพของหนู
กิจกรรม
สะอาด ปลอดภัย
ระเบียบการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา